801 011 285 62 597 66 66 666 66 66 90 kurier UPS zamawiam pomoc kontakt

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego omna.pl
Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.omna.pl prowadzony jest przez P.H.U. AXEL STAL z siedzibą w Ostrzeszowie przy ulicy B. Chrobrego 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, nr ew. 004821, e-mail biuro@omna.pl, nr telefonu 62 597 69 80.

Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.omna.pl
są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.omna.pl umożliwia Klientom:
A. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.omna.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
B. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi , foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.omna.pl kierowane przez P.H.U. AXEL STAL do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.omna.pl .
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.omna.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
A. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
B. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępnoś ć produktu', obok aktualnego s tanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, AXEL STAL wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez OMNA).

5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu
uzupełnienia braków.

6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, AXEL STAL zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
A. Przed wydaniem towaru klientowi :
• Przelewem na rachunek bankowy AXEL STAL.
• Kartą kredytową.
B. W momencie odbioru towaru:
• Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu AXEL STAL
• Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dos tawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. AXEL STAL może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez AXEL STAL. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części ,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. AXEL STAL nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AXEL STAL

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.AXEL STAL nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja Jakości
1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez AXEL STAL

2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy AXEL STAL, z siedzibą i adresem przy ulicy B. Chrobrego 15, a Klientami.

3. AXEL STAL udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym AXEL STAL i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta
dostarczonej wraz z towarem.

4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji ; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji , uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż AXEL STAL; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami AXLE STAL i Producenta
towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami AXEL STAL i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo
zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez AXEL STAL oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. AXEL STAL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt
AXEL STAL za pośrednictwem firmy spedycyjnej SIÓDEMKA, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz RMA.
- pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, AXEL STAL stwierdzi , iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, AXEL poinformuje o tym Klienta,
zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez AXEL STAL kosztów.

9. AXEL STAL nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na
czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć AXEL STAL w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas
transportu.

11. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki , oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. AXEL STAL - SERWIS,
ul . B. Chrobrego 15,
63-500 Ostrzezów,
serwis@omna.pl,
tel: 62 597 69 70

14. AXEL STAL świadczy usługi posprzedażne.

Procedura reklamacji
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa AXEL STAL. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym AXEL STAL wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoś awarię sprzętu ". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
a) W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
b) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na s tronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
c) Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
d) Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w  zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu AXEL STAL i wstrzymać z wysłaniem.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami , które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym AXEL STAL i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku AXEL STAL rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w AXEL STAL
7. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci . W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
8. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z
usług przewoźnika SIÓDEMKA i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu omna.pl.,
10. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,
AXEL STAL uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Serwis
1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:
AXEL STAL - SERWIS
ul. B. Chrobrego 15
63-500 Ostrzeszów

2. Kontakt z serwisem:
• Dział Serwisu - reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne:
serwis@omna.pl tel. 62 597 69 70
• Godziny otwarcia: 8 - 16 poniedziałek - piątek
sobota, niedziela nieczynne

Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, AXEL STAL korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
2. AXEL STAL ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. AXEL STAL ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. AXEL STAL informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres biuro@omna.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji .
7. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 62 597 69 80 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
8. W rozumieniu art. 30 ust. 3 us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), AXEL STAL nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
9. Zgodnie z art. 8 us t. 3 pkt 2 li t. b us tawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
10. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej.
11. Korzystanie ze sklepu internetowego omna.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obs ługą ActiveX,
obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2. Mozilla Fi refox w wers ji 34.0 lub nowszej z włączoną obs ługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
AcrobatReader.
12. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.omna.pl
13. Regulamin Sklepu Internetowego AXEL STAL nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks
cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie
zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:
"Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [AXEL STAL ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul. B. Chrobrego 15, 63-500 Ostrzeszów,]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
 

powrót do poprzedniej strony
Logowanie Nowe konto
0 szt.0 zł
Copyright © omna.pl Tablety PC – konsole android - konsole do gier – odtwarzacze MP3 – MP4 – MP5 – etui – akcesoria realizacja: Intellect.pl