801 011 285 62 597 66 66 666 66 66 90 kurier UPS zamawiam pomoc kontakt

Warunki gwarancji

Gwarancja Jakości

1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez AXEL STAL

2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy AXEL STAL, z siedzibą i adresem przy ulicy B. Chrobrego 15, a Klientami.

3. AXEL STAL udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym AXEL STAL i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem. Okres gwarancji na akumulatory i akcesoria wynosi 6 miesięcy.

4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji ; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji , uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż AXEL STAL; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami AXLE STAL i Producenta
towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami AXEL STAL i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo
zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez AXEL STAL oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. AXEL STAL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt
AXEL STAL za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz RMA.
- pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, AXEL STAL stwierdzi , iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, AXEL poinformuje o tym Klienta,
zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez AXEL STAL kosztów.

9. AXEL STAL nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na
czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć AXEL STAL w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas
transportu.

11. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki , oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. AXEL STAL - SERWIS,
ul . B. Chrobrego 15,
63-500 Ostrzezów,
serwis@omna.pl,
Call Center: 62 597 66 66

powrót do poprzedniej strony
Logowanie Nowe konto
0 szt.0 zł
Copyright © omna.pl Tablety PC – konsole android - konsole do gier – odtwarzacze MP3 – MP4 – MP5 – etui – akcesoria realizacja: Intellect.pl